Akihabara
595
23%
Asakusa
342
13%
Harajuku
229
9%
Ikebukuro
191
7%
Odaiba
141
5%
Roppongi
105
4%
Shibuya
437
17%
Shinjuku
525
20%

Total: 2565


Results of users from USA

Akihabara
155
23%
Asakusa
57
9%
Harajuku
94
14%
Ikebukuro
49
7%
Odaiba
29
4%
Roppongi
28
4%
Shibuya
106
16%
Shinjuku
147
22%

Total: 665


Results of users from Japan

Akihabara
58
16%
Asakusa
59
16%
Harajuku
25
7%
Ikebukuro
42
11%
Odaiba
32
9%
Roppongi
16
4%
Shibuya
66
18%
Shinjuku
68
19%

Total: 366


Results of users from Canada

Akihabara
36
28%
Asakusa
12
9%
Harajuku
9
7%
Ikebukuro
12
9%
Odaiba
4
3%
Roppongi
4
3%
Shibuya
28
22%
Shinjuku
23
18%

Total: 128


Results of users from Australia

Akihabara
48
20%
Asakusa
26
11%
Harajuku
33
14%
Ikebukuro
17
7%
Odaiba
9
4%
Roppongi
8
3%
Shibuya
44
19%
Shinjuku
50
21%

Total: 235


Results of users from Singapore

Akihabara
17
24%
Asakusa
16
23%
Harajuku
4
6%
Ikebukuro
6
9%
Odaiba
3
4%
Roppongi
3
4%
Shibuya
8
11%
Shinjuku
13
19%

Total: 70


Results of users from Thailand

Akihabara
3
17%
Asakusa
2
11%
Harajuku
1
6%
Ikebukuro
4
22%
Odaiba
1
6%
Roppongi
0
0%
Shibuya
2
11%
Shinjuku
5
28%

Total: 18


Results of users from Indonesia

Akihabara
11
23%
Asakusa
4
9%
Harajuku
2
4%
Ikebukuro
3
6%
Odaiba
5
11%
Roppongi
1
2%
Shibuya
8
17%
Shinjuku
13
28%

Total: 47


Results of users from Malaysia

Akihabara
6
25%
Asakusa
3
13%
Harajuku
3
13%
Ikebukuro
2
8%
Odaiba
3
13%
Roppongi
1
4%
Shibuya
2
8%
Shinjuku
4
17%

Total: 24


Results of users from Philippines

Akihabara
6
15%
Asakusa
5
13%
Harajuku
3
8%
Ikebukuro
3
8%
Odaiba
1
3%
Roppongi
0
0%
Shibuya
11
28%
Shinjuku
10
26%

Total: 39


Results of users from United Kingdom

Akihabara
43
25%
Asakusa
26
15%
Harajuku
11
6%
Ikebukuro
12
7%
Odaiba
6
3%
Roppongi
7
4%
Shibuya
28
16%
Shinjuku
40
23%

Total: 173


Results of users from Germany

Akihabara
25
27%
Asakusa
16
17%
Harajuku
1
1%
Ikebukuro
4
4%
Odaiba
4
4%
Roppongi
3
3%
Shibuya
17
18%
Shinjuku
22
24%

Total: 92


Results of users from France

Akihabara
6
21%
Asakusa
8
29%
Harajuku
2
7%
Ikebukuro
1
4%
Odaiba
1
4%
Roppongi
1
4%
Shibuya
4
14%
Shinjuku
5
18%

Total: 28